Raspisan je Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike

MOJ ZAPRESIC NOVOSTI

Grad Zaprešić je raspisao Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2022. godinu.
Poduzetnikom početnikom smatra se obrt ili trgovačko društvo registrirano od 1. siječnja 2021. godine do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.

Korisnici potpora moraju imati sjedište, mjesto ulaganja, a obrtnici i prebivalište na području Grada Zaprešića.

Dvanaest je područja za koje se potpore mogu dobiti, a potpore se odobravaju za nabavu opreme, alata, strojeva, mjernih i kontrolnih uređaja, unutrašnje uređenje poslovnog prostora, nabavu uredskog i radnog namještaja, računalne opreme, računalnih programa i sustava, promociju i marketinške aktivnosti.

Pojedinačna potpora može iznositi do 75 posto troškova, odnosno najviše 12.000 kuna.

Zahtjevi za dodjelu potpora za poduzetnike početnike zaprimat će se elektronskim putem od 26.09.2022. godine do iskorištenja predviđenog iznosa sredstava za navedenu namjenu u Proračunu Grada Zaprešića za 2022. godinu, a zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave, početkom mjeseca za prethodni mjesec.

Uz zahtjev (obrazac 1.) za dodjelu potpore za poduzetnike početnike, dostavlja se sljedeća dokumentacija:
1. dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva:
– izvadak iz obrtnog registra (za obrt)
– izvadak iz sudskog registra (za trg. društvo)
– obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema
NKD-u (za trg.društvo; služi za utvrđivanje prihvatljive djelatnosti)
2. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od
30 dana)
3. obrazac 2. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
4. obrazac 3. Skupna izjava
5. ponude, predračuni ili računi za prihvatljive troškove iz tekuće kalendarske godine uz
obvezu naknadnog dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju (računi, slike nabavljene
opreme i izvedenih radova te izvodi prometa po poslovnom računu kojima se dokazuje da je
obavljeno plaćanje)
6. kartica žiro računa (preslika)
7. osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (vlasnika trg. društva ili obrta)-preslika
8. upravna pristojba u iznosu 20 kuna (preslika uplate)

Pravilnik o dodjeli potpora za poduzetnike početnike

Obrasci: Zahtjev za dodjelu potpora za poduzetnike početnike, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti, i Skupna izjava .

Popunjeni obrazac Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: ponatjecaj@zapresic.hr