Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području grada Zaprešića do 2027. godine

NE PROPUSTITE NOVOSTI

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Zaprešića održanoj 21. prosinca 2021., usvojena je Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece na području grada Zaprešića za razdoblje od 2022. do 2027. godine. Grad Zaprešić je početkom 2021. godine pokrenuo inicijativu za uključenje u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“, a Strategija, koja obuhvaća razna područja, od programske i financijske usmjerenosti prema djeci, preko odgoja, obrazovanja, kulture, sporta, slobodnog vremena i zdravlja do obiteljske i institucionalne skrbi, trebala bi omogućiti da i Zaprešić dobije počasnu titulu “Grada – prijatelja djece”.

Sudionici akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ dužni su svake godine izraditi Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece, tj. lokalni akcijski plan za djecu koji proizlazi iz programa ili strategija za djecu.

Ciljevi u okviru područja programske i financijske usmjerenosti prema djeci, osim na planiranje aktivnosti za djecu i osiguravanje sredstava za njihovu provedbu, vezani su i na potpore aktivnostima za djecu koje provode organizacije civilnog društva, te promicanje aktivne dječje participacije u lokalnoj zajednici. Potrebno je sustavno planirati programe, projekte i aktivnosti za djecu, pratiti njihovu provedbu i utvrđivati mjere za njihovo unaprjeđenje, osiguravati financijska sredstva za potrebe djece, poduprijeti rad organizacija civilnog društva koje provode programe za djecu, te promicati aktivnu dječju participaciju u lokalnoj zajednici.

Ciljevi Strategije na području odgoja i obrazovanja djece su osiguravati prostorne i druge uvjete za provedbu programa odgoja i obrazovanja djece, podupirati posebne i kraće programe za djecu rane i predškolske dobi, te poticati izvannastavne aktivnosti u osnovnim školama. Nužno je poduprijeti aktivnosti i rad s djecom s teškoćama u učenju i razvoju, poduprijeti aktivnosti i rad s darovitom djecom, te poticati izvrsnost učenika, međusektorsku suradnju u području obrazovanja djece, i neformalno obrazovanje djece.

Iz područja kulture, sporta i slobodnog vremena djece, ciljevi su osiguravati prostorne uvjete za provedbu kulturnih programa namijenjenih djeci, osigurati prostorne uvjete za provedbu sportskih programa i rekreativnih aktivnosti djece, osiguravati potpore organizacijama civilnog društva za programe u području kulture, tehničke kulture, sporta, sportske rekreacije i organiziranog provođenja slobodnog vremena djece, te poduprijeti programe za djecu koje provode ustanove u kulturi.

Strategija za ostvarivanje prava i potreba djece navodi i ciljeve iz područja obiteljske i institucionalne skrbi o djeci. Potrebno je pružati roditeljima / skrbnicima pomoć u skrbi o djeci, pružati podršku roditeljima / skrbnicima u odgoju djece, te poduprijeti provođenje programa prevencije, rane intervencije i suzbijanja neprihvatljivog ponašanja djece, svih oblika ovisnosti i nasilja među djecom.

Strategija navodi i kako je nužno promicati zdravlje te prevenciju i rano otkrivanje bolesti djece, zdravu prehranu i zdravlje djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. poticati djecu na odgovoran odnos prema okolišu i odgajati ih prema principima održivog razvoja, provoditi mjere za povećanje sigurnosti djece u prometu i opće sigurnosti djece, te promicati zdravlje, socijalizaciju i sigurnost djece s teškoćama u razvoju.