Objavljena financijska revizija grada Zaprešića za 2020.

NE PROPUSTITE NOVOSTI
Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja Grada sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje.

Revizijom usklađenosti poslovanja obuhvaćena su sljedeća područja: djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje i izvršenje proračuna, prihodi, rashodi i izdaci, imovina, obveze te vlastiti izvori i javna nabava.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji Grada za 2020. sastavljeni su u svim značajnim odrednicama u skladu s odredbama Zakona o proračunu. Također je poslovanje Grada za 2020. u svim značajnim odrednicama obavljano u skladu sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima.

 

Gradonačelnik Željko Turk i pročelnik UO za financije i gospodarski razvitak Miljenko Šoštarić

 

Foto:Grad Zaprešić

 

 

 

Tekst preuzet sa stranice grada Zaprešića