Najvažnije odluke s 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Zaprešića

NOVOSTI

Jučer, 10. prosinca održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića u online obliku na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Mjere za pomoć gospodarstvu

Na prijedlog gradonačelnika, Gradsko vijeće je na jučer održanoj 27. sjednici usvojilo mjere pomoći gospodarstvu, uslijed nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, te je donijelo Odluku kojom će se obveznici plaćanja komunalne naknade osloboditi plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je privremeno obustavljen rad, za prosinac 2020., odnosno, za cijelo vrijeme trajanja obustave rada.

Navedena mjera će se primjenjivati do trenutka kada obveznici plaćanja komunalne naknade ponovno započnu svoj rad. Također je usvojena Odluka o oslobođenju plaćanja poreza na potrošnju temeljem koje će se svi oni koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Zaprešića osloboditi obveze plaćanja poreza na potrošnju od 1. siječnja do 31. prosinca iduće godine.

Zaključak o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Grada Zaprešića

Nakon nekoliko zaprimljenih zahtjeva za razrješenje od obavljanja dužnosti mrtvozornika za područje Grada Zaprešića, Gradsko vijeće je donijelo Zaključak kojim je utvrđeno da će u narednom periodu tu dužnost obavljati sljedeći liječnici: Miro Benčić, dr.med., Damir Krčelić, dr.med., Miroslav Strbad, dr.med., Danijel Lozar, dr.med. i Mario Cvetko, dr.med.).

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Zaprešića

Glavna izmjena odnosi se na izostavljanje uvjeta prijave prebivališta u Gradu Zaprešiću drugog roditelja kod predaje zahtjeva za subvenciju troškova za novorođenu i posvojenu djecu. Odluka je također usklađena s novim mogućnostima jednostavnijeg ostvarivanja prava na predmetnu subvenciju, budući da je Grad Zaprešić omogućio svojim građanima podnošenje zahtjeva korištenjem usluge e-novorođenče.

Plan zaštite od požara Grada Zaprešića

Gradsko vijeće najmanje jednom godišnje usklađuje Plan zaštite od požara Grada Zaprešića temeljem procjene ugroženosti od požara, prema novonastalim uvjetima, a ti su uvjeti vezani i za novu zakonsku regulativu koju propisuje Zakon o vatrogastvu. Usklađenje je izradila Javna vatrogasna postrojba grada Zaprešića.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Zaprešića za razdoblje od 2016.-2020.

Izvješće je dokument praćenja stanja u prostoru u navedenom četverogodišnjem razdoblju. Sadrži analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje.

Svrha izrade Izvješća je dobivanje sveobuhvatnog pregleda prostornog razvoja i planiranja prostora Grada Zaprešića sa sustavom prostornog uređenja. Cilj izrade Izvješća je predvidjeti prostorno razvojne trendove temeljene na postojećim uvjetima, prikazati instrumente prostornog planiranja te učinkovite mjere što su ih nadležna tijela poduzela u razmatranom proteklom razdoblju na svim razinama planiranja.

U izradi Izvješća koristili su se podaci iz dokumenata prostornog uređenja, službeno objavljeni i dostupni podaci nadležnih javnopravnih tijela te podaci iz usvojenih i objavljenih pojedinih sektorskih strateških, razvojnih, planskih i provedbenih dokumenata koji su od utjecaja na održiv razvoj prostora.

Izvješće prioritetno prikazuje utvrđene probleme u prostoru, postojeća rješenja za poboljšanje stanja te ukazuje na mogućnosti daljnjih usmjerenja prostornog razvoja, odnosno analizira stanja i promjene u prostoru koje nastaju pod utjecajem različitih društvenih procesa i imaju veći ili manji neposredan utjecaj na prostor.

U okviru Izvješća ocjenjuje se učinkovitost planskih mjera za unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, daje se osnova za određivanje smjernica prostornog razvoja Grada Zaprešića te određuje potreba izmjene i dopune važećih i/ili izrade novih prostornih planova lokalne razine, kao i drugih dokumenata te razine.

Izvješćem se nastojalo dobiti cjelovitu, argumentiranu i objektivnu spoznaju o prostoru Grada Zaprešića. Izvješće  predstavlja  temelj za daljnje promišljanje i određivanje smjera prostornog razvoja područja Grada Zaprešića u okvirima i datostima šireg prostora, prvenstveno Zagrebačke županije, prenosi Grad Zaprešić.